Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE www.ecoshop.edenred.be

Inleiding

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestelling van alle producten op de website van EDENRED ECOSHOP (www.ecoshop.edenred.be), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0749.612.337 (BTW BE 0749.612.337) en met maatschappelijke zetel te Konijnenwarandestraat 70,1170 Brussel.

EDENRED ECOSHOP heeft het recht om deze algemene voorwaarden op te slaan of te bewerken, met dien verstaande dat zowel het opslaan als het bewerken van dit document uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid valt.

EDENRED ECOSHOP kan deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de site verschijnen. U wordt daarom aangeraden om regelmatig de laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen die permanent op de website beschikbaar zijn.

Doel

Artikel 2

De algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de methoden van verkoop op afstand van goederen en diensten tussen de verkoper en de klant te beschrijven. Ze drukken alle verplichtingen en rechten van de partijen uit. De klant heeft de mogelijkheid deze op te slaan en/of af te drukken.

De voorwaarden zijn zonder enige beperking van toepassing op alle producten die aangeboden worden op de site, ongeacht hun aard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en enig ander document dat op de site verschijnt, inclusief het kwaliteitshandvest of een gelijkwaardig document, gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Indien een of meer van de bepalingen hiervan nietig worden verklaard ten gevolge van een verordening of een definitief besluit van een bevoegde jurisdictie, heeft dit geen invloed op de geldigheid, noch op de bindende kracht of het belang van de andere clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Algemeen

Artikel 3

Volgens de algemene verkoopvoorwaarden is iedere betrokkene, minstens achttien (18) jaar oud of beschikt over toestemming van een bevoegde persoon op de datum van de bestelling.

Voor alle nuttige doeleinden wordt gespecificeerd dat elke bestelling die op de website wordt geplaatst, moet overeenstemmen met de normale behoeften van een huishouden en dat de verkoop van alcohol aan personen jonger dan achttien (18) verboden is (artikel L. 3342-1 van de Volksgezondheid code).

De Klant is een consument, dat wil zeggen dat hij handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit.

Eigendomsoverdracht

Artikel 4

Onder vrijstelling van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen het exclusieve eigendom van EDENRED ECOSHOP tot de volledige betaling van de bestelling.

Volgens art. VI. 44 CDE worden de goederen verzonden op eigen risico van het bedrijf, behalve wanneer het vervoer door de consument wordt aangewezen en deze keuze niet voorgesteld wordt door het bedrijf.

Bij overeenkomsten waarbij het bedrijf de goederen naar de consument verzendt, gaat het risico van verlies en beschadiging over naar de consument:

  • bij levering van de goederen aan de vervoerder die niet door het bedrijf werd aangeboden, zonder dat de consument zijn rechten ten opzichten van de vervoerder verliest;
  • wanneer de consument of de door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Prijzen

Artikel 5

De prijzen van onze producten zijn in EURO vermeld met alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendingskosten. Levering en verzendingskosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant (Behoudens speciale voorwaarden aangegeven op de site). Ze worden weergegeven, rekening houdend met de informatie die door de klant is verstrekt betreffende de plaats van levering.

EDENRED ECOSHOP behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. EDENRED ECOSHOP verbindt zich er echter toe de geldende prijzen toe te passen die u op het moment van uw bestelling zullen zijn meegedeeld, behalve bij verkoop met verlies veroorzaakt door een technisch probleem buiten onze controle.

Bestelling

Artikel 6

De bestelling op de site is onderworpen aan de naleving van de procedure die door EDENRED ECOSHOP is opgesteld, weergegeven door een opeenvolging van stappen die de klant moet volgen om zijn bestelling te bevestigen.

De klant heeft de mogelijkheid om, alvorens zijn bestelling definitief te bevestigen, de details van de bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten in het leveringsadres te corrigeren, alvorens de bevestiging goed te keuren.

Bij elke bestelling die door de klant wordt bevestigd, wordt een verkoopovereenkomst gevormd en worden deze voorwaarden aanvaardt. EDENRED ECOSHOP zal elke bestelling weigeren van een klant met wie er een geschil of incident is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of die de bepalingen hiervan overtreedt. In dat geval zal EDENRED ECOSHOP de klant per e-mail informeren. Als de klant niet doorgaat met ECOSHOP om foutieve elementen te corrigeren of in strijd is met deze algemene verkoopvoorwaarden, behoudt EDENRED ECOSHOP zich het recht voor om de bestelling niet uit te voeren.

EDENRED ECOSHOP verbindt zich ertoe een bevestigingsmail te sturen naar het e-mailadres dat bij de bestelling is opgegeven met een samenvatting van de bestelling (product (en), prijs, hoeveelheid, kortingen, enz.). Daartoe aanvaardt de klant formeel het gebruik van e-mail door EDENRED ECOSHOP ter bevestiging van de inhoud van een bestelling. Facturen worden gegeven bij levering.

Indien EDENRED ECOSHOP niet binnen een redelijke termijn een product van leveranciers kan krijgen (bijvoorbeeld in geval van een tekort aan voorraad bij de leverancier zelf), zal de klant per e-mail op de hoogte gesteld worden van de verwachte vertraging. De klant kan er vervolgens voor kiezen om op basis van deze nieuwe gegevens zijn bestelling te annuleren of om te ruilen. Voor een dergelijke annulering van een bestelling worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

EDENRED ECOSHOP behoudt zich het recht voor om de bestelling in twee of meer leveringen te verzenden als een product niet beschikbaar is. Deze verzending gebeurt zonder extra kosten voor de klant (deze betaalt pas als de verzendkosten zijn aangegeven op het moment van de bestelling).

Betaling

Artikel 7

Betalingen dienen uitgevoerd te worden in euro via overschrijving of via beveiligde betaling op het internet. Facturen zijn vooraf betaalbaar.

De prijzen die op de site of in de catalogi en folders verschijnen, zijn slechts indicatief. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Alleen de prijzen die op de facturen staan, hebben een bindende waarde.

Artikel 8

De prijzen zijn exclusief transport, transportverzekering, verpakking, BTW of andere belastingen, rechten en kosten in het algemeen van welke aard dan ook die niet specifiek in de bestelling worden vermeld.

De bezorgkosten staan vermeld in de orderbevestiging en worden opgeteld bij het totaal van de gekochte goederen, tenzij de transportkosten door het bedrijf worden aangeboden.

Artikel 9

Klachten over facturen moeten binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur ingediend worden.

Levering

Artikel 10

De bestelling wordt door vervoersdiensten bezorgd door een aangewezen transporteur, hieronder genoemde bezorger.

De producten worden geleverd op het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeven. De klant verbindt zich ertoe de producten te ontvangen op het adres vermeld op het bestelformulier. Levering betekent de overdracht aan de klant van fysiek bezit of controle over het goed.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de ingevoerde informatie te verifiëren alvorens de bestelling te bevestigen (volledig adres zoals beschreven in 4.1.1). In geval van een fout in de formulering van de contactgegevens, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet kunnen leveren van de bestelling. De kosten voor deze levering worden niet aan de klant vergoed.

Artikel 11

De termijnen voor de uitvoering van de verplichtingen van het bedrijf zijn niet strikt. Ze zijn in feite louter indicatief met betrekking tot in het bijzonder de beschikbaarheid van voorraden, de beperkingen van de fabrikanten, de vertraging of niet-nakoming van de leveranciers en onderaannemers van het bedrijf, de verlofdagen, gevallen van overmacht. De verantwoordelijkheid van het bedrijf kan alleen worden aangegaan als de vertraging belangrijk is en uitsluitend te wijten is aan een ernstige en opzettelijke fout van de kant.

Bovendien wijst het bedrijf daarom elke aansprakelijkheid af in geval van een te lange leveringstermijn als gevolg van postdiensten of transportmiddelen, evenals in geval van verlies, beschadiging of diefstal van de bestelde goederen tijdens het transport of een staking van het postkantoor of de vervoerder.

Daarnaast kan het bedrijf in geen geval de schuld krijgen van enig leveringsprobleem veroorzaakt door een coderingsfout en de door de klant doorgeven gegevens die eigen zijn aan de bestelling en contactgegevens.

De klant heeft niet het recht om de goederen of diensten te weigeren, schadevergoeding te eisen of de bestelling op te heffen wegens vertraging in de levering waarvoor het bedrijf niet verantwoordelijk is of wegens vertraging die als redelijk wordt beschouwd indien het bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, behalve in het geval van uitdrukkelijke instemming van het bedrijf met betrekking tot de omstandigheden, waarvoor deze laatste een voucher aan de klant zal verstrekken.

Artikel 12

Indien de klant afwezig is op de plaats van levering tijdens het langskomen van de postbode of de vervoerder of de bestelling niet op werd gehaald gedurende de periode dat het pakket tot beschikking blijft op het postkantoor of bij de vervoerder, moeten de omleidingskosten worden betaald door de klant.

Artikel 13

Elke wijziging die de klant vervolgens aanvraagt en die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, genereert een meerprijs en kan leiden tot een verlenging van de leverings- of serviceperiode.

Garantie en terugbetaling

Artikel 14

Zodra de goederen ter beschikking worden gesteld, moet de klant deze binnen veertien (14) kalenderdagen na levering testen of bekijken en alle zichtbare gebreken en niet-conformiteit schriftelijk melden, nauwkeurig en gedetailleerd. Dat wil zeggen alle gebreken die de klant ontdekt of kan ontdekken door zorgvuldige en serieuze controle. Na de periode van veertien dagen worden de zichtbare gebreken en conformiteitsgebreken geacht door de klant te zijn aanvaard. Deze kan in geen geval om kleine of lichtzinnige redenen de goederen weigeren goed te keuren.

Artikel 15

In het geval van een klacht van de klant, moet deze de geconstateerde problemen gedetailleerd beschrijven. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, moet de klant op eigen kosten de defecte niet-conforme goederen op een adequate manier naar het bedrijf verzenden. Het retourneren, ruilen, terugbetalen of verzenden van een voucher kan alleen worden gedaan voor goederen die aan het bedrijf worden geretourneerd, volledig, in hun originele staat (verpakking, accessoires), samen met een kopie van de originele aankoopfactuur die bij de goederen werd gegeven, indien de partijen geen andere voorwaarden hebben bepaald.

Artikel 16

In het geval dat de klant gebruik maakt van herroepingsrecht, is de verkoper verplicht om alle bedragen die door de klant betaald werden terug te betalen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvang door het bedrijf van de producten of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat het goed verstuurd is, waarbij de datum van het eerste feit wordt genomen.

De verkoper voert de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een ander middel dat door de verkoper wordt aangeboden.

Aankopen gedaan door middel van ecocheques kunnen niet contant worden terugbetaald, een tegoedbon voor gebruik op het EDENRED ECOSHOP-platform zal aan de koper worden overhandigd.

Bij een product met een promotievoordeel, wordt de door de klant betaalde prijs terugbetaald.

Er wordt aan herinnerd dat de klant alle retourkosten draagt in geval van uitoefening van herroepingsrecht.

Vanaf de kennisgeving door de Klant van zijn herroepingsrecht, beschikt hij over een nieuwe termijn van 14 dagen om de producten terug te sturen, naar behoren beschermd, in hun oorspronkelijke verpakking en/of recipiënten, in perfecte staat van wederverkoop, met inbegrip van de verpakking/containers en gebruiksaanwijzingen (niet beschadigd of bevuild, vergezeld van alle mogelijke accessoires, documentatie, enz.

Er vindt geen terugbetaling plaats indien het (de) teruggezonden product(en) onvolledig en/of niet in perfecte staat voor wederverkoop is (zijn).

Artikel 17

In overeenstemming met artikel L. 221-28 van de consumentenwet is elk herroepingsrecht uitgesloten voor producten die snel kunnen bederven of vervallen, evenals voor hygiëneproducten die door de klant zijn ontzegeld en die om redenen niet kunnen worden teruggenomen door hygiëne of gezondheidsbescherming.

Artikel 18

Elke garantieaanvraag moet, indien van toepassing, rechtstreeks bij de fabrikant of uitgever worden ingediend in overeenstemming met de bepalingen van de garantie die aan de gekochte producten zijn verbonden.

Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 19

De foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van de producten op deze site zijn niet-contractueel en alleen ter informatie. EDENRED ECOSHOP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de foto's of teksten op deze site. Bovendien wijst EDENRED ECOSHOP alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de geldige inhoud van technische fiches en productbeschrijvingen van onze partners of leveranciers.

Artikel 20

Zonder de reikwijdte van deze algemene verkoopvoorwaarden te beperken, mag elk verzoek om geleverde producten, niet-levering van producten of andere niet hoger zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die aanleiding gaven tot een verzoek om schadevergoeding en intresten. EDENRED ECOSHOP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, toevallige of opeenvolging van beschadiging van welke aard dan ook (zelfs als de bron van dergelijke schade bekend was of had kunnen zijn bij EDENRED ECOSHOP) die voortvloeit uit de producten, het gebruik ervan, de verkoop ervan of de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 21

De bescherming van onze site en de inhoud ervan wordt verzekerd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan alle bevoegde partijen, namelijk wij en derden. De inhoud betekent de zeer ruime categorie van foto's, video's, audio, teksten, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enz. Al deze inhoud is beschermd door auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, ontwerp- en modelrechten en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. De technische aard van onze site wordt ook beschermd door auteursrechten, softwarerechten en databankwetgeving.

Artikel 22

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier onze intellectuele eigendomsrechten of enige andere partij te schenden. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden door de Gebruiker. Eventuele feitelijke of juridische gevolgen zijn daarom volledig voor de rekening van de Gebruiker

Vertrouwelijke gegevens

Artikel 23

Wij hechten veel waarde aan privacy. Daarom willen we onze gebruikers zo veel mogelijk informeren over ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens. De Gebruiker kan er zeker van zijn dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de verwerking van persoonsgegevens. We garanderen dat de verwerking en verzameling van persoonlijke gegevens te allen tijde zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy, de EU-verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of AVG).

Artikel 24

Met het plaatsen van een bestelling, geeft u EDENRED ECOSHOP uw toestemming om de gegevens die via uw bestelformulier worden verzameld, op te slaan, te verwerken en te gebruiken. Een deel van deze informatie kan worden overgedragen aan bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten en het beheer van onze direct marketing.

Deze bedrijven behandelen uw gegevens op ons verzoek, maar zijn niet bevoegd om deze aan derden door te geven:

DigitalOcean (servers, databanken, gevestigd in Nederland)

Deze lijst met partners is niet noodzakelijk volledig, maar heeft alleen betrekking tot diensten die legitiem belang hebben voor EDENRED ECOSHOP en klanten. Meer informatie hierover vindt u in ons privacy beleid.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden die geen verband hebben met ons werkterrein.

Door uw bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van onze e-mails als onderdeel van onze marketingactiviteiten. U kunt zich natuurlijk op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de brief te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Overmacht

Artikel 25

EDENRED ECOSHOP zal al het mogelijke doen om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of het ontbreken van leveringen als gevolg van overmacht. Het begrip overmacht betreft verschillende criteria: het is een onvoorzienbare, onmogelijke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen en maakt de uitvoering van de verplichting onmogelijk.

Klachten en bezwaren

Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. U kan ons bereiken:

via de contactpagina van de website

per e-mail: support-ecoshop@be.edenred.info

per post: EDENRED ECOSHOP, Klantenservice, Place Edouard Pinoy 12 à 1160 Brussel, België.

Toepasselijk recht

EDENRED ECOSHOP zal zijn best doen om alle geschillen in der minne op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop het geschil is opgelost en u wilt in beroep gaan bij bevoegde rechtbanken, dan zijn de volgende regels van toepassing.

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Elke partij geeft exclusieve jurisdictie zodat elk geschil wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).


Bijgewerkt op 06/11/2020